Ti Chèz Ba The Podcast

Episode 1 - Les Abèy

May 29, 2019 Miss Soy - Bamby - Rocky - Mrs Edgy - Nanourz Season 1 Episode 1
Ti Chèz Ba The Podcast
Episode 1 - Les Abèy
Show Notes

Premye epizòd sa te yon okazyon pou nou prezante tèt nou bay piblik la, bay tout moun chans aprann konnen kiyès nou chak ye, kijan nou fè vinn byen ak kisa ki te fè nou vinn ak lide pou nou fè pòdkas la.

Nou adrese tou kèk prejije ki genyen kont jèn fi nan sosyete nou, kijan nou adrese prejije sa yo epitou kijan nou viv avèk ou san yo.

Mèsi ak tout sila yo ki te sipòte insyativ pòdkas nou!

Keep it buzzin'!