Ti Chèz Ba The Podcast

S 02 Episode 2 - Business

February 15, 2020 Miss Soy Bamby Raquel Nanourz Season 2 Episode 2
Ti Chèz Ba The Podcast
S 02 Episode 2 - Business
Show Notes

Abèy yo te chita pou eksplore kijan biznis nan peyi Dayiti fonksonye sitou pa rapò a konjonkti sosyopolitik peyi a ki souvan pa pèmèt antreprenè yo epanwi nèt. Medam yo te chita ak 2 antreprenè jèn k ap evolye nan kominote nou a.

Pou gen diferan pèspektiv yo te fè apèl a Fito Regnier, Direktè Jeneral Top Tires, yon konpayi ki nan fanmi l depi lontan.
Fito te eksplike tchalenj ki genyen lè w ap entegre yon konpayi ki deja etabli pa fanmi w e ki jan li te rive pote apò pa l epi pote nouvote pou kreye chanjman.

Pou yon lòt pèspektiv toujou, Abèy yo te chita tou ak Giuliano Puzo ki se pwopriyetè Cheveux Gina.
Se yon biznis li te monte pou kò l e ki te pase plizyè etap anvan li te rive sa l ye jodia.
Ansanm yo te eksplore kèk obstak ki genyen pou jèn antreprenè ki vle monte afè pa yo nan yon peyi kote atmosfè a souvan pa ofri anpil opòtinite pou envestisman dirab.